EnglishJapaneseThai

ฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย

ผู้บริหาร บจก. อู่รุ่งเรืองบริการ101 ได้จัดอบรมสัมมนา การขับขี่ปลอดภัยและการบำรุงรักษารถบรรทุก ของกลุ่มบริษัท อู่รุ่งเรืองบริากร101 จำกัด เพื่อให้พนักงานมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ